Türkiye’de İş Kurmak

Türkiye’de İş Kurmak

Türkiye, yasal düzenlemeleri sayesinde yatırımcılar için son derece elverişli bir iş ortamı sunmaktadır. Girişimciler, kişinin uyruğuna ya da ikamet ettiği yere bakılmaksızın, bir gün içinde şirket kurabilmektedir.

Bir Günde Şirket Kurulumu

Şirket kurulumu, gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulduğu takdirde bir gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Şirket, Ticaret Sicil Memurluğu’na yaptırdığı kaydı takiben “tüzel kişilik” statüsü alabilmektedir.

İşletme Türleri

 • Tüzel kişiliği olan işletmeler:
 • Anonim şirket (A.Ş.)
 • Limitet şirket (Ltd. Şti.)
 • Komandit şirket
 • Kolektif şirket

Tüzel kişiliği olmayan işletmeler:

 • Ortak girişim
 • Adi ortaklık
 • Konsorsiyum

Özel Mevzuata Tabi Şirketler
Bankalar, özel finans kurumları, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, holding şirketler, döviz büroları, umumi mağazalar ve halka açık şirketler Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine tabiyken, Serbest Ticaret Bölgelerinin kurucusu ve işletmecisi konumundaki şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izne tabidir.

Anonim Şirket
Şirketin sermayesi hisselere bölünür ve hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. En az beş hissedar (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur ve asgari sermaye gereksinimi 50.000 TL’dir. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu, anonim şirketlerin zorunlu organlarıdır.

Limitet Şirket
Bir limitet şirket en az iki, en fazla elli gerçek veya tüzel kişi ile kurulur ve hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Asgari sermaye gereksinimi 5.000 TL’dir. Anonim şirketlerin aksine, menkul kıymet çıkarma yetkileri yoktur.

Komandit Şirket
Komandit şirketler bir ticari isim altında faaliyet gösterecek bir ticari müessese işletmek üzere kurulmuş şirketlerdir. Bazı hissedarların (komanditer) sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıyken, bazı hissedarların sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer olabilmekte ve asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

Kolektif Şirket
Kolektif şirketler, bir ticari isim altında faaliyet gösterecek bir ticari müessese işletmek üzere kurulmuş olup hiçbir hissedarın sorumluluğu hisseleri oranında sınırlı değildir. Asgari sermaye zorunluluğu bulunmayıp yalnız gerçek kişiler hissedar olabilirler. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

Şirket Kuruluş Prosedürleri
Şirket kuruluş sözleşmesinin noter onaylı 3 kopyası (bir tanesi orijinal) hazırlanır. Şirket kuruluş sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasının ardından, en geç 15 gün içerisinde, ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na aşağıda listesi verilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

 • Şirketi temsile yetkili kişilerce usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. Temin edilecek belgelerin listesi ve doldurulması gereken formlar www.sanayi.gov.tr ve www.hazine.gov.tr adreslerinden indirilebilir.
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imzaları ve şirket ticari ismi
 • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine uygun bir taahhüt mektubu
 • Şirket sermayesinin % 0,04’ünün T.C. Rekabet Kurumu’nun T.C. Merkez Bankası (TCMB) veya bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu
 • Gerçek kişi kurucuların kimlik belgeleri ve ikamet belgelerinin onaylı suretleri (Türk vatandaşları ise)
 • Şirket kurucuları arasında yabancı uyruklu gerçek kişi bulunması durumunda, bu kişilerin pasaportunun aslı ya da noter tasdikli sureti ile birlikte sunulmak üzere pasaport fotokopisi
 • Yabancı hissedar(lar)ın tüzel kişi olması durumunda, yetkili makamlar tarafından verilmiş ve ilgili T.C. Konsolosluğunca onaylanmış veya apostil edilmiş faaliyet belgesinin aslı ve noter tasdikli çevirisi
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak verilmek üzere herhangi bir hak ve taşınır ve taşınmaz varlıkların olması durumunda, tüm bunların değerini tespit etmek için yapılacak değerlendirmeye yönelik bilirkişi raporu ve uzman tahsisi için ilgili mahkeme kararı